Τμήματα και Κλινικές

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου χωρίζονται σε τρεις λειτουργικούς τομείς, τον Παθολογικό, το Χειρουργικό και τον Εργαστηριακό, στους οποίους υπάγονται αντίστοιχα όλα τα τμήματα και κλινικές, ανάλογα με το αντικείμενό τους. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται αναλυτική παρουσίαση του κάθε τομέα και των κλινικών που υπάγονται στον κάθε έναν. Επιπλέον, παραθέτονται χρήσιμες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία τους.

    Στις σελίδες που ακολουθούν είναι διαθέσιμες διάφορες χρήσιμες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου. Ειδικότερα, υπάρχει κατάλογος με τις προβλεπόμενες και υπηρετούντες θέσεις ιατρών σε κάθε κλινική, η δυναμικότητα σε κλίνες, συγκεντρωτικά ετήσια στοιχεία νοσηλειών καθώς επίσης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

    Χρήσιμες Πληροφορίες