Εξωτερικό Τακτικό Παιδιατρικό Ιατρείο

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού


Έτος Ιδρύσεως: Πριν το 1975


Αντικείμενο και Δραστηριότητες:

Αντικείμενο του τμήματος είναι η παρακολούθηση παιδιών (με ραντεβού) με νοσήματα προς διάγνωση και θεραπεία που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα, π.χ. χρόνια κοιλιακά άλγη, κεφαλαλγίες, οστικά άλγη, τραχ. αδενίτιδες, δεκατική πυρετική κίνηση, κλπ. Η διάγνωση γίνεται επί εξωτερικής βάσεως, ώστε να αποφεύγεται η παραμονή των παιδιών στο Νοσοκομείο, Ο αριθμός των εξεταζόμενων κατά έτος παιδιών με τη σημερινή σύνθεση του Ιατρείου ανέρχεται περίπου σε 2000 παιδιά.


Δραστηριότητες:

•Εκπαίδευση Νοσηλευτριών – Νοσηλευτών Υγείας και συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα των Ιατρών με διαλέξεις ή στρογγυλά τραπέζια
•Ερευνητικό έργο (κλινικές και εργαστηριακές μελέτες που έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδας – 36 σε αριθμό την τελευταία 15ετία)
•Συμβουλευτική εφήβων


Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού ανά Ειδικότητα:

1 Παιδίατρος


Βασικός Εξοπλισμός:

• Ζυγός με αναστημόμετρο
• Βρεφοζυγός
• Η/Υ


Συνεργασίες:

Με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου υπάρχει συνεργασία όποτε χρειάζεται, ως και με φορείς Υγείας που εξυπηρετούν παιδιά με προβλήματα ομιλίας, ψυχικών διαταραχών, κλπ.


Εκδηλώσεις/Πρωτοβουλίες:

Διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών και προσφοράς συμβουλευτικής σε εφήβους


Πρόσθετα στοιχεία:

Η προσφορά του εν λόγω Ιατρείου, τουλάχιστον από το 1986 οπότε και υπηρετεί η παιδίατρος του τμήματος (κ. Μαμελή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Παιδιατρικής), είναι μεγάλη διότι:
• Το παιδί παρακολουθείται από τον ίδιο ιατρό ώστε να γίνεται καλύτερη εκτίμηση της θεραπευτικής αγωγής που συνιστάται, αλλά και της πορείας της νόσου, διότι πολλές φορές παρακολουθείται επί μακρό χρονικό διάστημα.
• Δίδονται οδηγίες πρόληψης ή καταπολέμησης νοσημάτων (π.χ. παχυσαρκίας κλπ)
• Συμβάλλει με το ερευνητικό έργο σε τομείς όπως η διατροφή, η πρόληψη (κάπνισμα, ατυχήματα, κλπ) ως και ψυχοσωματικές εκδηλώσεις. Τελευταία προστέθηκε η συμβουλευτική εφήβων.