Τμήμα Αιμοδοσίας – Μονάδα Πλασμαφαίρεσης

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-DOMH1Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Έτος Ιδρύσεως: 1978

Αντικείμενο και Δραστηριότητες:

• Αιμοληψίες εντός Νοσοκομείου
• Αιμοληψίες εκτός Νοσοκομείου
• Αιμοπεταλιοαφαιρέσεις
• Παρασκευή παραγώγων αίματος
• Ορολογικός έλεγχος αιμοδοτών και ασθενών (Ηπατίτιδας Β και C, HIV 2 HILV 2 RPR)
• Καθορισμός ομάδων αίματος
• Συμβατότητες
• Άμεση και έμμεση COOMBS
• Ταυτοποίηση αντιερυθροκυταρικών αντισωμάτων
• Ψυχροσυγκολλητίνες, ισοσυγκολλητίνες, κρυοσφαρίνες
• Έλεγχος αιμόστασης και θρομβοφιλίας
Το τμήμα πρόκειται να συλλειτουργήσει σύντομα με το αντίστοιχο τμήμα του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών “Αγία Σοφία”.

Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού ανά Ειδικότητα:

• 3 Ιατροί
• 5 Νοσηλεύτριες
• 10 Τεχνολόγοι
• 2 Βιολόγοι
• 1 Γραμματέας

Βασικός Εξοπλισμός:

• 2 συσκευές αιμοπεταλίων
• 2 τράπεζες αίματος
• 1 καταψύκτης πλασμάτων
• 1 καταψύκτης πλασμάτων
• 2 φυγόκεντροι παρασκευής πλασμάτων και αιμοπεταλίων
• 1 καταψύκτης βαθειάς κατάψυξης-80C
• 1 ανακινητήρας αιμοπεταλίων
• 2 HOOD (θάλαμος νηματικής ροής)
• 1 ψυχοκενής φυγόκεντρος eppendort
• 1 επωαστικός κλίβανος
• 3 φυγόκεντροι σωληναρίων
• 2 αναλυτές πήξης αίματος
• 1 αιματολογικός αναλυτής
• 1 οικιακός καταψύκτης
• 2 φυγόκεντροι Coombs
• 1 φυγόκεντρος πλύσης ερυθρών
• 2 ψυγεία συντήρησης αντιδραστηρίων
• 1 κυκλοποιητής PCR
• 1 φωτόμετρο ELISA
• 1 ψυχόκενη φυγόκεντρος επιτραπέζια
• 1 ψυγείο δίπορτο επιτραπέζιο
• 1 αυτόματος αναλυτής ELISA
• 1 αυτόματος αναλυτής MEIA
• 1 ανακινητήρας για RPR
• 1 επωαστήρας ELIZA
• 1 αναλυτικός ζυγός
• 2 επωαστήρες για συμβατότητες και προσδιορισμό δ με gel
• 2 φυγόκεντροι για συμβατότητες και προσδιορισμό ομάδων αίματος με gel
• 4 μικροσκόπια

Συνεργασίες:

Με όλες τις αιμοδοσίες της Ελλάδος για κάλυψη αναγκών αίματος και παραγώγων

Εκδηλώσεις/Πρωτοβουλίες:

• Κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ποσοστό 70% από συλλόγους και εθελοντές αιμοδότες
• 300 αιμοπεταλιο-αφαιρέσεις ετησίως από εθελοντές αιμοπεταλιοδότες σε ποσοστό 70%

Πρόσθετα στοιχεία:

Το τμήμα Αιμοδοσίας περιλαμβάνει:
• Τμήμα Αιμοληψιών
• Τμήμα Αιμοπεταλιοαφαιρέσεων
• Εργαστήριο Συμβατοτήτων
• Τμήμα Παρασκευής Παραγώγων Αίματος
• Εργαστήριο Ορολογικού Ελέγχου
• Τμήμα Πήξης