Προσωρινοί Πινάκες Κατάταξης ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (ΣΟΧ)

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 11257/25.08.2018 (ΣΟΧ 1/2017) ανακοίνωσης του Νοσοκομείου, η υπηρεσία μας προβαίνει στην ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της Κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας.

Κατά των Πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Ταχ. Δ/νση: Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e – παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Δείτε το πρακτικό εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>