Οριστικός Πινάκας Κατάταξης και Βαθμολογίας της Κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
“ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
Ν.Π.Δ.Δ.
——————

Αθήνα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία δεν έγινε αποδεκτή η υποβληθείσα ένσταση υποψηφίου, για την κάλυψη των θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι/ες Διανομής Γευμάτων), που αφορούσε την υπ΄αριθμ. (ΣΟΧ 1/2017) ανακοίνωση του Νοσοκομείου, η υπηρεσία μας προβαίνει στην ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της Κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμοι/ες, Διανομής Γευμάτων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>