Διακήρυξη «Διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

«Διεθνής Ηλεκτρονικός  ανοικτός  διαγωνισμός, με χρήση της  πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., με τίτλο αντιδραστηρία Βιοχημικού Εργαστηρίου με συνοδό εξοπλισμό,(CPV:33696500-0), εγκεκριμένης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 255.000,011 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>