ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2017 (αρ. πρωτ.11257/25.8.2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2017 (αρ. πρωτ.11257/25.8.2017)

Την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» (Αίθουσα Διδασκαλίας στο Ισόγειο στης Ε΄ Πτέρυγας), δημόσια κλήρωση προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11257/25.8.2017 ΣΟΧ 1/2017 (ΑΔΑ: 7ΣΗΗ46906Ρ-Π69), για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ανάγκες εστίασης και φύλαξης του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, του άρθ. 63 του Ν.4430/2016 και του αρθ. 107 του Ν.4461/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφ΄ όσον το επιθυμούν να παραστούν στην διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>