Διακήρυξη «με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

«Διεθνής Ηλεκτρονικός  ανοικτός  διαγωνισμός  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., για ανάδειξη αναδόχου για την  «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κεντρικού Νοσοκομείου, των Παραρτημάτων και των Δομών του» (CPV: 90910000-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.365.417,20 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής  και τη σύναψη σύμβασης ενός έτους με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>