Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη Μεσογείων 24 (5ος όροφος) από 20/03/2013 έως και 29/03/2013.

Ανακοίνωση Προκήρυξης. Έντυπο Αίτησης. Παράρτημα Ανακοινώσεων.Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>