Τεχνική Υπηρεσία

AFLAIA-KYRIAKOY-PAIDON-texnikoiΓενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας αφορά στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, και γενικά, στην επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των μηχανολογικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Επίσης έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση και συντήρηση του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού καθώς και των οχημάτων του Νοσοκομείου.

Texniki

top