Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με τίτλο: «Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης με συνοδό εξοπλισμό, (CPV: 33194110-0)»

«Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., με τίτλο: «Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης με συνοδό εξοπλισμό», (CPV: 33194110-0), προϋπολογιζόμενης ετήσιας συνολικής δαπάνης 99.435,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη έτος, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.&ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>