Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών για τη συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου»

«Ηλεκτρονικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.,  με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών για τη συντήρηση  και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου», (CPV: 50712000-9), προϋπολογιζόμενης ετήσιας συνολικής δαπάνης 112.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ΠΑΝ.&ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>