Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλειας-φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του»

«Ηλεκτρονικός  ανοικτός  διαγωνισμός κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr., με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλειας-φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του»,  (CPV:79713000-5), προϋπολογιζόμενης ετήσιας συνολικής δαπάνης 372.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  και τη σύναψη σύμβασης ενός έτους με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>