«Διεθνής Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο: «Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό, (CPV:33696500-0)»

Διεθνής Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο: «Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό, (CPV:33696500-0, εγκεκριμένης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 230.000,01(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για ένα έτος και με δικαίωμα δίμηνης παράτασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>