Αναστολής συνέχισης του Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Με την υπ΄αρίθμ.πρωτ: 5919/04.04.2022 απόφασης του Κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν.Π.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» & « Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», εγκρίθηκε :

Η αναστολή συνέχισης του  Διεθνούς ανοικτού  διαγωνισμού, που διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «Παροχή Υπηρεσιών  Καθαριότητας του  Κεντρικού Νοσοκομείου των Παραρτημάτων και των Δομών του» (CPV: 90910000-9),  μέχρι την έκδοση αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.», που εξετάζεται στις 12-4-2022.

                                                   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>