Ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των αλλαγών που αποφασίστηκαν για την χρονική μετάθεση των ημερομηνιών διενέργειας του Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κεντρικού Νοσοκομείου των Παραρτημάτων και των Δομών του» (CPV: 90910000-9) Φ. 37/20, ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 10109,1

Απόφαση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>